Sympatyczna18

41 tekstów – auto­rem jest Sym­pa­tyczna18.

Cza­sem tak by­wa,że mi­mo naszej dob­rej wo­li sta­jemy się osobą niezrozumianą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2013, 23:04

Je­go uśmiech i wzrok spra­wił,że nie pot­ra­fię o nim zapomnieć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 października 2013, 17:01

Do­piero po śmier­ci blis­kiej oso­by zda­jemy so­bie sprawę jak była dla nas ważna;( 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2013, 15:49

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że miłość to ból, lecz ja dziś wiem,że to wiel­ka radość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2013, 20:40

Praw­dzi­wa miłość to ta­ka,która mi­mo prze­ciw­ności lo­su zaw­sze trzy­ma się razem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 października 2012, 11:36

Do praw­dzi­wej miłości trze­ba do­rosnąć,by móc w pełni świado­mie ją wybrać. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 lipca 2012, 14:59

Brak Two­jej obec­ności spra­wia,że czu­je pus­tkę w sercu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lipca 2012, 23:07

Te­raz każdy dzień jest wyjątko­wy,bo Ty jes­teś ze mną.Dziękuję za Twoją wielką miłość,która spra­wia,iż jes­tem bar­dzo szczęśliwa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lipca 2011, 16:05

Odkąd się po­jawiłeś wszys­tko całko­wicie się zmieniło, odeszły smut­ne dni a po­jawiła się ra­dość, która spra­wia że każdy dzień jest wyjątko­wy. Te­raz nic nie liczy się tyl­ko Ty i Two­ja miłość do mnie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 czerwca 2011, 18:02

Cza­sami pot­rze­ba cza­su by os­woić się z nową sy­tuacją, kto­ra zmieni­la całe Two­je zycie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lutego 2011, 23:17
Sympatyczna18

Jestem jak kwiat ........ Tak łatwo mnie zranić. Jestem jak motyl ........ Tak trudno mnie złapać. Jestem jak nadzieja ........ Tak łatwo mnie stracić. Jestem jak wiatr ........ Tak trudno mnie zatrzymać. Jestem jak kropla deszczu ........ Żyję chwilą. Jestem jak dźwięk ........ Rozbrzmiewam śmiechem. Jestem jak noc ........ Zapowiadam dzień. Jestem jak gwiazdy ........ Spełniam życzenia. Jestem jak rzeka ........ Nie oglądam się za siebie. Jestem jak ogień ........ Niszczę złudzenia. Jestem jak wulkan ........ Wybucham bez ostrzeżeń

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sympatyczna18

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność